Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 10:12

New American Standard Bible
2 Corinthians 10:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we do not presume to rank or compare ourselves with some of those who commend themselves; but when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they have no understanding.
NA26 – Οὐ γὰρ τολμῶμεν class="show tvm">(5719) ἐγκρῖναι class="show tvm">(5658) συγκρῖναι class="show tvm">(5658) ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων· class="show tvm">(5723) ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες class="show tvm">(5723) καὶ συγκρίνοντες class="show tvm">(5723) ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν. class="show tvm">(5719)
WH – ου γαρ τολμωμεν class="show tvm">(5719) εγκριναι class="show tvm">(5658) η συγκριναι class="show tvm">(5658) εαυτους τισιν των εαυτους συνιστανοντων class="show tvm">(5723) αλλα αυτοι εν εαυτοις εαυτους μετρουντες class="show tvm">(5723) και συγκρινοντες class="show tvm">(5723) εαυτους εαυτοις ου συνιασιν class="show tvm">(5719)
PES – ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܡܪܚܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܚܫܽܘܒ݂ ܐܰܘ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܚܶܡ ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܫܰܒ݂ܗܪܺܝܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܦ݂ܰܚܡܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile