Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 10:5

New American Standard Version
2 Corinthians 10:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {We are} destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and {we are} taking every thought captive to the obedience of Christ,
NA26 – καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον (5734) κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες (5723) πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ,
WH – λογισμους καθαιρουντες (5723) και παν υψωμα επαιρομενον (5734) κατα της γνωσεως του θεου και αιχμαλωτιζοντες (5723) παν νοημα εις την υπακοην του χριστου
PES – ܘܣܳܬ݂ܪܺܝܢܰܢ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܫܳܒ݂ܶܝܢܰܢ ܟ݁ܽܠ ܬ݁ܰܪܥܝܳܢ ܠܡܰܫܡܰܥܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile