Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 11:10

New American Standard Bible
2 Corinthians 11:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As the truth of Christ is in me, this boasting of mine will not be stopped in the regions of Achaia.
NA26 – ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοὶ ὅτι καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται (5691) εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς κλίμασιν τῆς Ἀχαΐας.
WH – εστιν (5719) αληθεια χριστου εν εμοι οτι η καυχησις αυτη ου φραγησεται (5691) εις εμε εν τοις κλιμασιν της αχαιας
PES – ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܺܝ ܫܪܳܪܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܒ݁ܺܝ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile