Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 11:21

New American Standard Bible
2 Corinthians 11:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – To {my} shame I {must} say that we have been weak {by comparison.} But in whatever respect anyone {else} is bold—I am speaking in foolishness—I too am bold.
NA26 – κατὰ ἀτιμίαν λέγω, (5719) ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήκαμεν· (5758) ἐν δ ἄν τις τολμᾷ, (5725) ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, (5719) τολμῶ (5719) κἀγώ.
WH – κατα ατιμιαν λεγω (5719) ως οτι ημεις ησθενηκαμεν (5758) εν ω δ αν τις τολμα (5725) εν αφροσυνη λεγω (5719) τολμω (5719) καγω
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܨܰܥܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܡܚܺܝܠܺܝܢܰܢ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܰܡܪܰܚ ܐ݈ܢܳܫ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile