Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 11:25

New American Standard Bible
2 Corinthians 11:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Three times I was beaten with rods, once I was stoned, three times I was shipwrecked, a night and a day I have spent {adrift} at sea.
NA26 – τρὶς ἐρραβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, (5681) τρὶς ἐναυάγησα, (5656) νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα· (5758)
WH – τρις [ εραβδισθην (5681) | ερραβδισθην (5681) ] απαξ ελιθασθην (5681) τρις εναυαγησα (5656) νυχθημερον εν τω βυθω πεποιηκα (5758)
PES – ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݂ܛܶܐ ܐܶܬ݂ܢܰܓ݁ܕ݂ܶܬ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܓ݂ܡܶܬ݂ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܗܘܺܝܬ݂ ܢܽܘܘܳܓ݂ܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile