Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 11:3

New American Standard Bible
2 Corinthians 11:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But I am afraid that, as the serpent deceived Eve by his trickery, your minds will be led astray from sincere and pure devotion to Christ.
NA26 – φοβοῦμαι class="show tvm">(5736) δὲ μή πως, ὡς ὄφις ἐξηπάτησεν Εὕαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, φθαρῇ class="show tvm">(5652) τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος καὶ τῆς ἁγνότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν.
WH – φοβουμαι class="show tvm">(5736) δε μη πως ως ο οφις εξηπατησεν class="show tvm">(5656) ευαν εν τη πανουργια αυτου φθαρη class="show tvm">(5652) τα νοηματα υμων απο της απλοτητος [και της αγνοτητος] της εις τον χριστον
PES – ܕ݁ܳܚܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܛܥܺܝ ܚܶܘܝܳܐ ܠܚܰܘܳܐ ܒ݁ܰܢܟ݂ܺܝܠܽܘܬ݂ܶܗ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܽܘܢ ܪܶܥܝܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܦ݁ܫܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile