Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 11:31

New American Standard Bible
2 Corinthians 11:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The God and Father of the Lord Jesus, He who is blessed forever, knows that I am not lying.
NA26 – θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ οἶδεν, (5758) ὢν (5752) εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. (5736)
WH – ο θεος και πατηρ του κυριου ιησου οιδεν (5758) ο ων (5723) ευλογητος εις τους αιωνας οτι ου ψευδομαι (5736)
PES – ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܒ݂ܰܪܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܟ݂ܰܕ݁ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile