Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:10

New American Standard Bible
2 Corinthians 12:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore I delight in weaknesses, in insults, in distresses, in persecutions, in difficulties, in behalf of Christ; for when I am weak, then I am strong.
NA26 – διὸ εὐδοκῶ (5719) ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς καὶ στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, (5725) τότε δυνατός εἰμι. (5748)
WH – διο ευδοκω (5719) εν ασθενειαις εν υβρεσιν εν αναγκαις εν διωγμοις και στενοχωριαις υπερ χριστου οταν γαρ ασθενω (5725) τοτε δυνατος ειμι (5719)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܶܐ ܒ݁ܨܰܥܪܳܐ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܶܐ ܒ݁ܰܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܒ݁ܰܚܒ݂ܽܘܫܝܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܗ݈ܽܘ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile