Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:16

New American Standard Bible
2 Corinthians 12:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But be that as it may, I did not burden you myself; nevertheless, crafty fellow that I am, I took you in by deceit.
NA26 – ἔστω (5749) δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα (5656) ὑμᾶς· ἀλλὰ ὑπάρχων (5723) πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον. (5627)
WH – εστω (5720) δε εγω ου κατεβαρησα (5656) υμας αλλα υπαρχων (5723) πανουργος δολω υμας ελαβον (5627)
PES – ܘܰܟ݂ܒ݂ܰܪ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܝܶܩܪܶܬ݂ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܳܪܥܳܐ ܒ݁ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܓ݁ܢܰܒ݂ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile