Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:18

New American Standard Bible
2 Corinthians 12:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I urged Titus {to go,} and I sent the brother with him. Titus did not take any advantage of you, did he? Did we not conduct ourselves in the same spirit {and walk} in the same steps?
NA26 – παρεκάλεσα (5656) Τίτον καὶ συναπέστειλα (5656) τὸν ἀδελφόν· μήτι ἐπλεονέκτησεν (5656) ὑμᾶς Τίτος; οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν; (5656) οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν;
WH – παρεκαλεσα (5656) τιτον και συναπεστειλα (5656) τον αδελφον μητι επλεονεκτησεν (5656) υμας τιτος ου τω αυτω πνευματι περιεπατησαμεν (5656) ου τοις αυτοις ιχνεσιν
PES – ܡܶܢ ܛܺܛܳܘܣ ܒ݁ܥܺܝܬ݂ ܘܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܥܰܡܶܗ ܠܰܐܚܶܐ ܠܡܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܬ݂ܝܰܥܰܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܛܺܛܳܘܣ ܠܰܘ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܢ ܘܰܒ݂ܗܶܝܢ ܒ݁ܥܶܩܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile