Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:9

New American Standard Bible
2 Corinthians 12:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He has said to me, ""My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness." Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me.
NA26 – καὶ εἴρηκέν (5758) μοι, Ἀρκεῖ (5719) σοι χάρις μου· γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται. (5743) ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι (5695) ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ (5661) ἐπ ἐμὲ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.
WH – και ειρηκεν (5758) μοι αρκει (5719) σοι η χαρις μου η γαρ δυναμις εν ασθενεια τελειται (5743) ηδιστα ουν μαλλον καυχησομαι (5695) εν ταις ασθενειαις [ | μου ] ινα επισκηνωση (5661) επ εμε η δυναμις του χριστου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܣܳܦ݂ܩܳܐ ܠܳܟ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܝ ܚܰܝܠܝ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܡܶܬ݂ܓ݁ܡܰܪ ܚܳܕ݂ܝܳܐܝܺܬ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܰܝ ܕ݁ܢܰܓ݁ܶܢ ܥܠܰܝ ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile