Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 13:2

New American Standard Bible
2 Corinthians 13:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I have previously said when I was present the second time, and though now absent I say in advance to those who have sinned in the past and to all the rest {as well,} that if I come again I will not spare {anyone,}
NA26 – προείρηκα class="show tvm">(5758) καὶ προλέγω class="show tvm">(5719) ὡς παρὼν class="show tvm">(5752) τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν class="show tvm">(5752) νῦν τοῖς προημαρτηκόσιν class="show tvm">(5761) καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω class="show tvm">(5632) εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι, class="show tvm">(5695)
WH – προειρηκα class="show tvm">(5758) και προλεγω class="show tvm">(5719) ως παρων class="show tvm">(5723) το δευτερον και απων class="show tvm">(5723) νυν τοις προημαρτηκοσιν class="show tvm">(5761) και τοις λοιποις πασιν οτι εαν ελθω class="show tvm">(5632) εις το παλιν ου φεισομαι class="show tvm">(5695)
PES – ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܡܩܰܕ݁ܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܕ݁ܰܗܘܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܳܐܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܰܚܺܝܩ ܐ݈ܢܳܐ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ܢܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܛܰܘ ܘܰܠܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܐܢ ܐܺܬ݂ܶܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܐܶܚܽܘܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile