Lectionary Calendar
Wednesday, April 17th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 13:7

New American Standard Bible
2 Corinthians 13:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now we pray to God that you do no wrong; not that we ourselves may appear approved, but that you may do what is right, even though we may appear unapproved.
NA26 – εὐχόμεθα (5736) δὲ πρὸς τὸν θεὸν μὴ ποιῆσαι (5658) ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, (5652) ἀλλ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, (5725) ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν. (5753)
WH – ευχομεθα (5736) δε προς τον θεον μη ποιησαι (5658) υμας κακον μηδεν ουχ ινα ημεις δοκιμοι φανωμεν (5652) αλλ ινα υμεις το καλον ποιητε (5725) ημεις δε ως αδοκιμοι ωμεν (5725)
PES – ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܽܘܩܝܰܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܣܳܥܪܺܝܢ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܣܠܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile