Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 13:9

New American Standard Bible
2 Corinthians 13:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we rejoice when we ourselves are weak, but you are strong; this we also pray for, that you become mature.
NA26 – χαίρομεν class="show tvm">(5719) γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, class="show tvm">(5725) ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε· class="show tvm">(5753) τοῦτο καὶ εὐχόμεθα, class="show tvm">(5736) τὴν ὑμῶν κατάρτισιν.
WH – χαιρομεν class="show tvm">(5719) γαρ οταν ημεις ασθενωμεν class="show tvm">(5725) υμεις δε δυνατοι ητε class="show tvm">(5725) τουτο και ευχομεθα class="show tvm">(5736) την υμων καταρτισιν
PES – ܚܳܕ݂ܶܝܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܟ݁ܪܺܝܗܺܝܢ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܺܝܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܦ݂ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݁ܓ݁ܰܡܪܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile