Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 2:2,5

New American Standard Bible
2 Corinthians 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if I cause you sorrow, who then {will be} the one making me glad but the one who is made sorrowful by me?
NA26 – εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ (5719) ὑμᾶς, καὶ τίς εὐφραίνων (5723) με εἰ μὴ λυπούμενος (5746) ἐξ ἐμοῦ;
WH – ει γαρ εγω λυπω (5719) υμας και τις ο ευφραινων (5723) με ει μη ο λυπουμενος (5746) εξ εμου
PES – ܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܟ݂ܪܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܰܢܽܘ ܢܚܰܕ݁ܶܝܢܝ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܰܟ݂ܪܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if anyone has caused sorrow, he has caused sorrow not for me, but in some degree—not to say too much—for all of you.
NA26 – Εἰ δέ τις λελύπηκεν, (5758) οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, (5758) ἀλλὰ ἀπὸ μέρους, ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ, (5725) πάντας ὑμᾶς.
WH – ει δε τις λελυπηκεν (5758) ουκ εμε λελυπηκεν (5758) αλλα απο μερους ινα μη επιβαρω (5725) παντας υμας
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐ݈ܢܳܫ ܐܰܟ݂ܪܺܝ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܺܝ ܐܰܟ݂ܪܺܝ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܨܺܝܪܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܠܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܩܰܪ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile