Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 3:16

New American Standard Bible
2 Corinthians 3:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but whenever {someone} turns to the Lord, the veil is taken away.
NA26 – ἡνίκα δὲ ἐὰν ἐπιστρέψῃ (5661) πρὸς κύριον, περιαιρεῖται (5743) τὸ κάλυμμα.
WH – ηνικα δε εαν επιστρεψη (5661) προς κυριον περιαιρειται (5743) το καλυμμα
PES – ܘܶܐܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܬ݂ܦ݁ܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܩܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܬ݁ܰܚܦ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile