Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 3:16

New American Standard Bible
2 Corinthians 3:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but whenever {someone} turns to the Lord, the veil is taken away.
NA26 – ἡνίκα δὲ ἐὰν ἐπιστρέψῃ (5661) πρὸς κύριον, περιαιρεῖται (5743) τὸ κάλυμμα.
WH – ηνικα δε εαν επιστρεψη (5661) προς κυριον περιαιρειται (5743) το καλυμμα
PES – ܘܶܐܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܬ݂ܦ݁ܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܩܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܬ݁ܰܚܦ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile