Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 3:7,11, 13

New American Standard Bible
2 Corinthians 3:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if the ministry of death, engraved in letters on stones, came with glory so that the sons of Israel could not look intently at the face of Moses because of the glory of his face, fading {as} it was,
NA26 – Εἰ δὲ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη class="show tvm">(5772) λίθοις ἐγενήθη class="show tvm">(5675) ἐν δόξῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι class="show tvm">(5738) ἀτενίσαι class="show tvm">(5658) τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον Μωϋσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην, class="show tvm">(5746)
WH – ει δε η διακονια του θανατου εν γραμμασιν εντετυπωμενη class="show tvm">(5772) λιθοις εγενηθη class="show tvm">(5675) εν δοξη ωστε μη δυνασθαι class="show tvm">(5738) ατενισαι class="show tvm">(5658) τους υιους ισραηλ εις το προσωπον μωυσεως δια την δοξαν του προσωπου αυτου την καταργουμενην class="show tvm">(5746)
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܫܡܰܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܠܰܡܚܳܪ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 3:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if that which fades away {was} with glory, much more that which remains {is} in glory.
NA26 – εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον class="show tvm">(5746) διὰ δόξης, πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον class="show tvm">(5723) ἐν δόξῃ.
WH – ει γαρ το καταργουμενον class="show tvm">(5746) δια δοξης πολλω μαλλον το μενον class="show tvm">(5723) εν δοξη
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܗܘܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܡܩܰܘܶܐ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 3:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {we are} not like Moses, {who} used to put a veil over his face so that the sons of Israel would not stare at the end of what was fading away.
NA26 – καὶ οὐ καθάπερ Μωϋσῆς ἐτίθει class="show tvm">(5707) κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι class="show tvm">(5658) τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουμένου. class="show tvm">(5746)
WH – και ου καθαπερ μωυσης ετιθει class="show tvm">(5707) καλυμμα επι το προσωπον αυτου προς το μη ατενισαι class="show tvm">(5658) τους υιους ισραηλ εις το τελος του καταργουμενου class="show tvm">(5746)
PES – ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܕ݁ܪܳܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܰܚܦ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܠܳܐ ܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܒ݁ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile