Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 4:4

New American Standard Bible
2 Corinthians 4:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in whose case the god of this world has blinded the minds of the unbelieving so that they will not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God.
NA26 – ἐν οἷς θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν (5656) τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι (5658) τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν (5748) εἰκὼν τοῦ θεοῦ.
WH – εν οις ο θεος του αιωνος τουτου ετυφλωσεν (5656) τα νοηματα των απιστων εις το μη αυγασαι (5658) τον φωτισμον του ευαγγελιου της δοξης του χριστου ος εστιν (5719) εικων του θεου
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܘܰܪ ܡܰܕ݁ܥܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܕ݂ܢܰܚ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile