Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 5:19

New American Standard Version
2 Corinthians 5:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – namely, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation.
NA26 – ὡς ὅτι θεὸς ἦν (5713) ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων (5723) ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος (5740) αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν, καὶ θέμενος (5642) ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς.
WH – ως οτι θεος ην (5707) εν χριστω κοσμον καταλλασσων (5723) εαυτω μη λογιζομενος (5740) αυτοις τα παραπτωματα αυτων και θεμενος (5642) εν ημιν τον λογον της καταλλαγης
PES – ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܪܰܥܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܰܡ ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܘܠܳܐ ܚܫܰܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܘܣܳܡ ܒ݁ܰܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܥܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile