Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 5:2

New American Standard Bible
2 Corinthians 5:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For indeed, in this {tent} we groan, longing to be clothed with our dwelling from heaven,
NA26 – καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, (5719) τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι (5670) ἐπιποθοῦντες, (5723)
WH – και γαρ εν τουτω στεναζομεν (5719) το οικητηριον ημων το εξ ουρανου επενδυσασθαι (5670) επιποθουντες (5723)
PES – ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܢܚܺܝܢܰܢ ܘܰܣܘܶܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܠܒ݁ܰܫ ܒ݁ܰܝܬ݁ܰܢ ܕ݁ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile