Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 7:12

New American Standard Bible
2 Corinthians 7:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So although I wrote to you, {it was} not for the sake of the offender nor for the sake of the one offended, but that your earnestness in our behalf might be made known to you in the sight of God.
NA26 – ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα (5656) ὑμῖν, οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, (5660) οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, (5685) ἀλλ ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι (5683) τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
WH – αρα ει και εγραψα (5656) υμιν ουχ ενεκεν του αδικησαντος (5660) [ [αλλ] | ] ουδε ενεκεν του αδικηθεντος (5685) αλλ ενεκεν του φανερωθηναι (5683) την σπουδην υμων την υπερ ημων προς υμας ενωπιον του θεου
PES – ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܣܟ݁ܠܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܡܰܣܟ݁ܰܠ ܒ݁ܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܦ݂ܺܝܛܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile