Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 7:5

New American Standard Bible
2 Corinthians 7:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For even when we came into Macedonia our flesh had no rest, but we were afflicted on every side: conflicts on the outside, fears inside.
NA26 – Καὶ γὰρ ἐλθόντων class="show tvm">(5631) ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν class="show tvm">(5758) ἄνεσιν σὰρξ ἡμῶν, ἀλλ ἐν παντὶ θλιβόμενοι class="show tvm">(5746) ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι.
WH – και γαρ ελθοντων class="show tvm">(5631) ημων εις μακεδονιαν ουδεμιαν εσχηκεν class="show tvm">(5758) ανεσιν η σαρξ ημων αλλ εν παντι θλιβομενοι class="show tvm">(5746) εξωθεν μαχαι εσωθεν φοβοι
PES – ܐܳܦ݂ ܡܶܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܳܝܶܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܝܳܚ ܗܘܳܐ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܰܢ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܬ݂ܶܐܠܶܨܢ ܡܶܢ ܠܒ݂ܰܪ ܩܪܳܒ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile