Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 7:8

New American Standard Bible
2 Corinthians 7:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For though I caused you sorrow by my letter, I do not regret it; though I did regret it—{for} I see that that letter caused you sorrow, though only for a while
NA26 – ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα (5656) ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ μεταμέλομαι· (5736) εἰ καὶ μετεμελόμην, (5711) βλέπω (5719) γὰρ ὅτι ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ καὶ πρὸς ὥραν ἐλύπησεν (5656) ὑμᾶς,
WH – οτι ει και ελυπησα (5656) υμας εν τη επιστολη ου μεταμελομαι (5736) ει και μετεμελομην (5711) βλεπω (5719) [ | [γαρ] ] οτι η επιστολη εκεινη ει και προς ωραν ελυπησεν (5656) υμας
PES – ܕ݁ܳܐܦ݂ܶܢ ܐܰܟ݂ܪܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܶܐܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܳܘܝܳܐ ܠܺܝ ܢܰܦ݂ܫܝ ܐܳܦ݂ܶܢ ܬ݁ܳܘܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܚܳܙܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܗܺܝ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܐܳܦ݂ܶܢ ܕ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܰܟ݂ܪܝܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile