Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 9:11,13

New American Standard Bible
2 Corinthians 9:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – you will be enriched in everything for all liberality, which through us is producing thanksgiving to God.
NA26 – ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι (5746) εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται (5736) δι ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ θεῷ
WH – εν παντι πλουτιζομενοι (5746) εις πασαν απλοτητα ητις κατεργαζεται (5736) δι ημων ευχαριστιαν τω θεω
PES – ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܬ݁ܶܥܬ݁ܪܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܦ݁ܫܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܺܝ ܓ݁ܳܡܪܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܢ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 9:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Because of the proof given by this ministry, they will glorify God for {your} obedience to your confession of the gospel of Christ and for the liberality of your contribution to them and to all,
NA26 – διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης δοξάζοντες τὸν θεὸν ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας,
WH – δια της δοκιμης της διακονιας ταυτης δοξαζοντες (5723) τον θεον επι τη υποταγη της ομολογιας υμων εις το ευαγγελιον του χριστου και απλοτητι της κοινωνιας εις αυτους και εις παντας
PES – ܡܶܛܽܠ ܒ݁ܽܘܩܝܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܠܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܦ݂ܫܺܝܛܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܥܰܡ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile