Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 9:12

New American Standard Bible
2 Corinthians 9:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the ministry of this service is not only fully supplying the needs of the saints, but is also overflowing through many thanksgivings to God.
NA26 – ὅτι διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον ἐστὶν (5748) προσαναπληροῦσα (5723) τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα (5723) διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ θεῷ
WH – οτι η διακονια της λειτουργιας ταυτης ου μονον εστιν (5719) προσαναπληρουσα (5723) τα υστερηματα των αγιων αλλα και περισσευουσα (5723) δια πολλων ευχαριστιων τω θεω
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܦ݂ܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܡܡܰܠܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܝܰܬ݁ܰܪ ܒ݁ܬ݂ܰܘܕ݁ܝܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile