Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 9:4

New American Standard Version
2 Corinthians 9:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – otherwise if any Macedonians come with me and find you unprepared, we--not to speak of you--will be put to shame by this confidence.
NA26 – μή πως ἐὰν ἔλθωσιν (5632) σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν (5632) ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν (5686) ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγω (5719) ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ.
WH – μη πως εαν ελθωσιν (5632) συν εμοι μακεδονες και ευρωσιν (5632) υμας απαρασκευαστους καταισχυνθωμεν (5686) ημεις ινα μη [ λεγωμεν (5725) | λεγω (5725) ] υμεις εν τη υποστασει ταυτη
PES – ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܥܰܡܝ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܳܝܶܐ ܘܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܚܢܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܒ݂ܗܬ݂ܽܘܢ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile