Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 1:16

New American Standard Bible
2 Peter 1:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty.
NA26 – Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις (5772) μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν (5656) ὑμῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ ἐπόπται γενηθέντες (5679) τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος.
WH – ου γαρ σεσοφισμενοις (5772) μυθοις εξακολουθησαντες (5660) εγνωρισαμεν (5656) υμιν την του κυριου ημων ιησου χριστου δυναμιν και παρουσιαν αλλ εποπται γενηθεντες (5679) της εκεινου μεγαλειοτητος
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܡܰܬ݂ܠܶܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܒ݁ܽܐܘܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢܰܢ ܐܰܘܕ݁ܰܥܢܳܟ݂ܽܘܢ ܚܰܝܠܶܗ ܘܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܙܳܝܶܐ ܗ݈ܘܰܝܢ ܕ݁ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile