Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 1:18

New American Standard Bible
2 Peter 1:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and we ourselves heard this declaration made from heaven when we were with Him on the holy mountain.
NA26 – καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν (5656) ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν (5685) σὺν αὐτῷ ὄντες (5752) ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει.
WH – και ταυτην την φωνην ημεις ηκουσαμεν (5656) εξ ουρανου ενεχθεισαν (5685) συν αυτω οντες (5723) εν τω αγιω ορει
PES – ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܫܡܰܥܢܰܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܠܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܥܰܡܶܗ ܒ݁ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile