Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 1:19

New American Standard Bible
2 Peter 1:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {So} we have the prophetic word {made} more sure, to which you do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star arises in your hearts.
NA26 – καὶ ἔχομεν (5719) βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, καλῶς ποιεῖτε (5719) προσέχοντες (5723) ὡς λύχνῳ φαίνοντι (5730) ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ (5661) καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ (5661) ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν·
WH – και εχομεν (5719) βεβαιοτερον τον προφητικον λογον ω καλως ποιειτε (5719) προσεχοντες (5723) ως λυχνω φαινοντι (5723) εν αυχμηρω τοπω εως ου ημερα διαυγαση (5661) και φωσφορος ανατειλη (5661) εν ταις καρδιαις υμων
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܠܰܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܗ ܚܳܝܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܫܪܳܓ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܢܗܰܪ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܥܰܡܽܘܛܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܢܰܢܗܰܪ ܘܫܶܡܫܳܐ ܢܶܕ݂ܢܰܚ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile