Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 1:4

New American Standard Bible
2 Peter 1:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Through these He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of {the} divine nature, having escaped the corruption that is in the world on account of lust.
NA26 – δι ὧν τὰ τίμια καὶ μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται, (5769) ἵνα διὰ τούτων γένησθε (5638) θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες (5631) τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς.
WH – δι ων τα τιμια και μεγιστα ημιν επαγγελματα δεδωρηται (5766) ινα δια τουτων γενησθε (5638) θειας κοινωνοι φυσεως αποφυγοντες (5631) της εν τω κοσμω εν επιθυμια φθορας
PES – ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܶܝܢ ܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܶܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܘܝܰܩܺܝܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܳܪܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܕ݁ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile