Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 1:9

New American Standard Bible
2 Peter 1:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the one who lacks these {qualities} is blind {or} short-sighted, having forgotten {his} purification from his former sins.
NA26 – γὰρ μὴ πάρεστιν (5748) ταῦτα, τυφλός ἐστιν (5748) μυωπάζων, (5723) λήθην λαβὼν (5631) τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν.
WH – ω γαρ μη παρεστιν (5719) ταυτα τυφλος εστιν (5719) μυωπαζων (5723) ληθην λαβων (5631) του καθαρισμου των παλαι αυτου αμαρτιων
PES – ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܳܐ ܫܟ݂ܺܝܚܳܢ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܡܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܕ݁ܰܛܥܳܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܝܳܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܰܘܗ݈ܝ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile