Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:11

New American Standard Bible
2 Peter 2:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – whereas angels who are greater in might and power do not bring a demeaning judgment against them before the Lord.
NA26 – ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες (5752) οὐ φέρουσιν (5719) κατ αὐτῶν παρὰ κυρίου βλάσφημον κρίσιν.
WH – οπου αγγελοι ισχυι και δυναμει μειζονες οντες (5723) ου φερουσιν (5719) κατ αυτων [ [παρα κυριω] | παρα κυριου ] βλασφημον κρισιν
PES – ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ ܘܰܒ݂ܥܽܘܫܢܳܐ ܪܰܘܪܒ݂ܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܰܝܬ݁ܶܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile