Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:12

New American Standard Bible
2 Peter 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But these, like unreasoning animals, born as creatures of instinct to be captured and killed, using abusive speech where they have no knowledge, will in the destruction of those creatures also be destroyed,
NA26 – οὗτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῷα γεγεννημένα (5772) φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν (5719) βλασφημοῦντες, (5723) ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται, (5691)
WH – ουτοι δε ως αλογα ζωα γεγεννημενα (5772) φυσικα εις αλωσιν και φθοραν εν οις αγνοουσιν (5719) βλασφημουντες (5723) εν τη φθορα αυτων και φθαρησονται (5691)
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ ܚܰܪܫܳܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܰܟ݂ܝܳܢܳܐ ܠܚܰܪܒ݁ܳܐ ܘܠܰܚܒ݂ܳܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܺܝܢ ܒ݁ܰܚܒ݂ܳܠܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܢܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile