Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:16

New American Standard Bible
2 Peter 2:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but he received a rebuke for his own offense, {for} a mute donkey, speaking with a human voice, restrained the insanity of the prophet.
NA26 – ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν class="show tvm">(5627) ἰδίας παρανομίας· ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν class="show tvm">(5656) τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν.
WH – ελεγξιν δε εσχεν class="show tvm">(5627) ιδιας παρανομιας υποζυγιον αφωνον εν ανθρωπου φωνη φθεγξαμενον class="show tvm">(5674) εκωλυσεν class="show tvm">(5656) την του προφητου παραφρονιαν
PES – ܡܰܟ݁ܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܠܡܶܬ݂ܥܰܒ݂ܪܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܐܰܬ݂ܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܡܰܠܠܰܬ݂ ܟ݁ܠܳܬ݂ ܠܫܳܛܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile