Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:17

New American Standard Bible
2 Peter 2:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – These are springs without water and mists driven by a storm, for whom the black darkness has been reserved.
NA26 – Οὗτοί εἰσιν (5748) πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, (5746) οἷς ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται. (5769)
WH – ουτοι εισιν (5719) πηγαι ανυδροι και ομιχλαι υπο λαιλαπος ελαυνομεναι (5746) οις ο ζοφος του σκοτους τετηρηται (5769)
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܥܺܝܢܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܝܳܐ ܥܢܳܢܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܕ݂ܦ݁ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile