Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:22

New American Standard Bible
2 Peter 2:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It has happened to them according to the true proverb, "A DOG RETURNS TO ITS OWN VOMIT," and, "A sow, after washing, {returns} to wallowing in the mire."
NA26 – συμβέβηκεν (5758) αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας, Κύων ἐπιστρέψας (5660) ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί, Ὗς λουσαμένη (5671) εἰς κυλισμὸν βορβόρου.
WH – συμβεβηκεν (5758) αυτοις το της αληθους παροιμιας κυων επιστρεψας (5660) επι το ιδιον εξεραμα και υς λουσαμενη (5671) εις κυλισμον βορβορου
PES – ܓ݁ܕ݂ܰܫ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܠܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܗܦ݂ܰܟ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܝܽܘܒ݂ܶܗ ܘܰܚܙܺܝܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܣܚܳܬ݂ ܒ݁ܥܽܘܪܓ݁ܳܠܳܐ ܕ݁ܰܣܝܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile