Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:7

New American Standard Version
2 Peter 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {if} He rescued righteous Lot, oppressed by the sensual conduct of unprincipled men
NA26 – καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον (5746) ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο· (5673)
WH – και δικαιον λωτ καταπονουμενον (5746) υπο της των αθεσμων εν ασελγεια αναστροφης ερρυσατο (5673)
PES – ܐܳܦ݂ ܠܠܽܘܛ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܦ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܛܰܢܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ݈ܘܰܘ ܦ݁ܰܨܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile