Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 3:1

New American Standard Bible
2 Peter 3:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Beloved, this is now the second letter I am writing to you in which I am stirring up your sincere mind by way of a reminder,
NA26 – Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω (5719) ἐπιστολήν, ἐν αἷς διεγείρω (5719) ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν,
WH – ταυτην ηδη αγαπητοι δευτεραν υμιν γραφω (5719) επιστολην εν αις διεγειρω (5719) υμων εν υπομνησει την ειλικρινη διανοιαν
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܶܝܢ ܡܥܺܝܪ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܥ݈ܽܘܗܕ݁ܳܢܳܐ ܠܪܶܥܝܳܢܟ݂ܽܘܢ ܫܰܦ݂ܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile