Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 3:4

New American Standard Bible
2 Peter 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and saying, "Where is the promise of His coming? For {ever} since the fathers fell asleep, all things continue just as {they were} from the beginning of creation."
NA26 – καὶ λέγοντες, (5723) Ποῦ ἐστιν (5748) ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, (5681) πάντα οὕτως διαμένει (5719) ἀπ ἀρχῆς κτίσεως.
WH – και λεγοντες (5723) που εστιν (5719) η επαγγελια της παρουσιας αυτου αφ ης γαρ οι πατερες εκοιμηθησαν (5681) παντα ουτως διαμενει (5719) απ αρχης κτισεως
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܫܟ݂ܶܒ݂ܘ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܟ݂ܰܬ݁ܰܪ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile