Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 1:7

New American Standard Bible
2 Thessalonians 1:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {to give} relief to you who are afflicted, {along} with us, when the Lord Jesus will be revealed from heaven with His mighty angels
NA26 – καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις (5746) ἄνεσιν μεθ ἡμῶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἀπ οὐρανοῦ μετ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ
WH – και υμιν τοις θλιβομενοις (5746) ανεσιν μεθ ημων εν τη αποκαλυψει του κυριου ιησου απ ουρανου μετ αγγελων δυναμεως αυτου
PES – ܘܰܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܰܐܠܨܺܝܬ݁ܽܘܢ ܢܰܚܶܐ ܥܰܡܰܢ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile