Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 2:13

New American Standard Bible
2 Thessalonians 2:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But we should always give thanks to God for you, brothers {and sisters} beloved by the Lord, because God has chosen you from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth.
NA26 – Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν (5719) εὐχαριστεῖν (5721) τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι (5772) ὑπὸ κυρίου, ὅτι εἵλατο (5668) ὑμᾶς θεὸς ἀπαρχὴν εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας,
WH – ημεις δε οφειλομεν (5719) ευχαριστειν (5721) τω θεω παντοτε περι υμων αδελφοι ηγαπημενοι (5772) υπο κυριου οτι ειλατο (5668) υμας ο θεος [ απ αρχης | απαρχην ] εις σωτηριαν εν αγιασμω πνευματος και πιστει αληθειας
PES – ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ ܠܡܰܘܕ݁ܳܝܽܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܚܰܝܢ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܳܟ݂ܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܠܚܰܝܶܐ ܒ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile