Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 2:8

New American Standard Bible
2 Thessalonians 2:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then that lawless one will be revealed, whom the Lord will eliminate with the breath of His mouth and bring to an end by the appearance of His coming;
NA26 – καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται (5701) ἄνομος, ὃν κύριος Ἰησοῦς ἀνελεῖ (5692) τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει (5692) τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ,
WH – και τοτε αποκαλυφθησεται (5701) ο ανομος ον ο κυριος [ιησους] ανελει (5687) τω πνευματι του στοματος αυτου και καταργησει (5692) τη επιφανεια της παρουσιας αυτου
PES – ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܢܣܺܝܦ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܒ݁ܪܽܘܚ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܘܰܢܒ݂ܰܛܠܺܝܘܗ݈ܝ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile