Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 3:17

New American Standard Bible
2 Thessalonians 3:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I, Paul, write this greeting with my own hand, and this is a distinguishing mark in every letter; this is the way I write.
NA26 – ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ἐστιν class="show tvm">(5748) σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτως γράφω. class="show tvm">(5719)
WH – ο ασπασμος τη εμη χειρι παυλου ο εστιν class="show tvm">(5719) σημειον εν παση επιστολη ουτως γραφω class="show tvm">(5719)
PES – ܫܠܳܡܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝ ܐܶܢܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܐܶܓ݁ܪܳܬ݂ܝ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile