Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 3:8

New American Standard Bible
2 Thessalonians 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – nor did we eat anyone's bread without paying for it, but with labor and hardship we {kept} working night and day so that we would not be a burden to any of you;
NA26 – οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν (5627) παρά τινος, ἀλλ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι (5740) πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί (5658) τινα ὑμῶν·
WH – ουδε δωρεαν αρτον εφαγομεν (5627) παρα τινος αλλ εν κοπω και μοχθω νυκτος και ημερας εργαζομενοι (5740) προς το μη επιβαρησαι (5658) τινα υμων
PES – ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܡܰܓ݁ܳܢ ܐܶܟ݂ܰܠܢ ܡܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܥܰܡܠܳܐ ܘܰܒ݂ܠܶܐܘܽܬ݂ܳܐ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܦ݁ܳܠܚܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܕ݁ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܢܺܐܩܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile