Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 1:17

New American Standard Bible
2 Timothy 1:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but when he was in Rome, he eagerly searched for me and found me—
NA26 – ἀλλὰ γενόμενος (5637) ἐν Ῥώμῃ σπουδαίως ἐζήτησέν (5656) με καὶ εὗρεν (5627)
WH – αλλα γενομενος (5637) εν ρωμη σπουδαιως εζητησεν (5656) με και ευρεν (5627)
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܪܗ݈ܽܘܡܺܝ ܒ݁ܰܚܦ݂ܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܥܳܢܝ ܘܶܐܫܟ݁ܚܰܢܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile