Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 2:14

New American Standard Version
2 Timothy 2:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Remind {them} of these things, and solemnly charge {them} in the presence of God not to wrangle about words, which is useless {and leads} to the ruin of the hearers.
NA26 – Ταῦτα ὑπομίμνῃσκε, (5720) διαμαρτυρόμενος (5740) ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μὴ λογομαχεῖν, (5721) ἐπ οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων. (5723)
WH – ταυτα υπομιμνησκε (5720) διαμαρτυρομενος (5740) ενωπιον του θεου μη λογομαχειν (5721) επ ουδεν χρησιμον επι καταστροφη των ακουοντων (5723)
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ ܡܰܥ݈ܗܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܰܡܣܰܗܶܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݂ܚܪܶܝܢ ܒ݁ܡܶܠܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢ ܠܣܽܘܚܳܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser: