Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 2:2

New American Standard Bible
2 Timothy 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust these to faithful men who will be able to teach others also.
NA26 – καὶ ἤκουσας (5656) παρ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου (5639) πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται (5704) καὶ ἑτέρους διδάξαι.
WH – και α ηκουσας (5656) παρ εμου δια πολλων μαρτυρων ταυτα παραθου (5640) πιστοις ανθρωποις οιτινες ικανοι εσονται (5695) και ετερους διδαξαι (5658)
PES – ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ ܡܶܢܝ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܣܳܗܕ݁ܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܗܳܢܶܝܢ ܐܰܓ݂ܥܶܠ ܠܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܳܛܝܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܠܡܰܠܳܦ݂ܽܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile