Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 2:20

New American Standard Bible
2 Timothy 2:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now in a large house there are not only gold and silver implements, but also {implements} of wood and of earthenware, and some {are} for honor while others {are} for dishonor.
NA26 – Ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν (5748) μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ μὲν εἰς τιμὴν δὲ εἰς ἀτιμίαν·
WH – εν μεγαλη δε οικια ουκ εστιν (5719) μονον σκευη χρυσα και αργυρα αλλα και ξυλινα και οστρακινα και α μεν εις τιμην α δε εις ατιμιαν
PES – ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܰܒ݁ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܳܐܢܶܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܰܘ ܕ݁ܣܺܐܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܩܰܝܣܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܦ݂ܰܚܳܪܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܠܨܰܥܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile