Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 2:21

New American Standard Bible
2 Timothy 2:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, if anyone cleanses himself from these {things,} he will be a vessel for honor, sanctified, useful to the Master, prepared for every good work.
NA26 – ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ (5661) ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται (5704) σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον, (5772) εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον. (5772)
WH – εαν ουν τις εκκαθαρη (5661) εαυτον απο τουτων εσται (5695) σκευος εις τιμην ηγιασμενον (5772) ευχρηστον τω δεσποτη εις παν εργον αγαθον ητοιμασμενον (5772)
PES – ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܕ݂ܰܟ݁ܶܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܡܳܐܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕ݁ܥܳܗܶܢ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ ܕ݁ܡܳܪܶܗ ܘܰܡܛܰܝܰܒ݂ ܠܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܛܳܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile