Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 2:9

New American Standard Bible
2 Timothy 2:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for which I suffer hardship even to imprisonment as a criminal; but the word of God is not imprisoned.
NA26 – ἐν κακοπαθῶ (5719) μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος, ἀλλὰ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ δέδεται. (5769)
WH – εν ω κακοπαθω (5719) μεχρι δεσμων ως κακουργος αλλα ο λογος του θεου ου δεδεται (5769)
PES – ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܣܳܒ݂ܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܐܣܽܘܪܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile